Orden des Alten Adels oder der vier Kaiser (Alter Ritterorden vom Heiligen Georg oder vom Alten Adel)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_de_Oude_Adel

Orde van de Oude Adel

Over deze orde is niet al te veel bekend en bronnen spreken elkaar tegen. Een in de 19e eeuw in Parijs opgetreden pseudo-orde zou aan de verwarring hebben bijgedragen. Dat veilingmeester de insignes van deze "Schwindelorden", mogelijk door onwetendheid, als echte insignes van de orde van het grafelijk huis beschrijven draagt ook nog eens aan de verwarring bij. Misschien worden authentieke kleinoden uit de 19e eeuw ook verward met die van de Orde van Sint-Phillip van de Leeuw van Limburg (Orden St. Phillips zum Löwen von Limburg)[1].

Über diesen Orden ist nicht allzu viel bekannt und die Quellen widersprechen einander. Ein im 19. Jahrhundert in Paris aufgetretener Pseudo-Orden dürfte zu dieser Verwirrung beigetragen haben. Dass ein Auktionator die Insignien dieses "Schwindelordens", möglicherweise infolge Unwissenheit, als echte Insignien des Ordens dies gräflichen Hauses beschrieb, trägt noch weiter zur Verwirrung bei. Vielleicht wurden authentische Preziosen ​​aus dem 19. Jahrhundert auch mit denen des Ordens Orden St. Phillips zum Löwen von Limburg verwechselt[1]. 

Het onderstaande is met enige zekerheid bekend.

Die nachstehenden Details sind mit einiger Sicherheit bekannt.

De Orde van de Oude Adel (Duits: Alter Ritterorden vom Heiligen Georg oder vom Alten Adel of Orden des Alten Adels oder der vier Kaiser), is een oude, op 6 december 1768 ingestelde, ridderorde van de graven van Limburg-Stirum, regenten van het gelijknamige graafschap in Westfalen. Met deze Orde werden vier keizers van het Heilige Roomse Rijk geëerd. Het ging om Hendrik VII, Wenceslaus, Sigismund en Karel IV. Aan de Orde waren twaalfcommenden met een inkomen van 500 gulden verbonden. Ridders en Commandeurs moesten bij hun benoeming een flink bedrag aan de Orde schenken of een landgoed tot commende van de Orde maken. Zij konden dan de inkomsten zelf genieten maar lieten de grond na aan de Orde van de Oude Adel[2].

Der Alte Ritterorden vom Heiligen Georg, auch Orden des Alten Adels oder der vier Kaiser genannt (so die deutsche Bezeichnung) ist ein alter Orden, welcher am 6. Dezember 1768 vom Grafen von Limburg-Stirum, dem Regenten der gleichnamigen Grafschaft in Westfalen, errichtet wurde. Mit diesem Orden sollten vier Kaiser des Heiligen Römischen Reiches geehrt werden, nämlich Heinrich VII, Wenzel, Sigismund und Karl IV. [Die richtige Reihenfolge wäre Heinrich VII, Karl IV., Wenzel, Sigismund!] Mit dem Orden waren zwölf Kommenden mit einem Einkommen von 500 Gulden verbunden. Die Ritter und Kommandeure mussten bei ihrer Bestellung dem Orden einen größeren Betrag vermachen oder diesem ein Landgut zur Kommende stellen. Sie konnten zwar die Einnahmen selbst lukrieren, aber überließen [die Kommende] dem Grunde nach dem Orden des alten Adels[2].

In 1806 werden de graven van Limburg-Stirum gemediatiseerd en verloren zij de regering over hun graafschapje. Ackermann schreef in 1855 dat "de orde in stilte nog voort zou bestaan". Misschien heeft hij daarbij de in Parijs optredende pseudo-Orde bedoeld.

Im Jahre 1806 wurden die Grafen von Limburg-Stirum mediatisiert und verloren die Regentschaft über ihre Grafschaft. Ackermann schrieb im Jahre 1855, dass "der Orden im Stillen noch fortbestehen soll." Er dürfte damit wohl den in Paris auftretenden Pseudo-Orden gemeint haben.

Een onderzoek van de Hoge Raad van Adel in 1886 gaf als uitslag dat geen van de daartoe in Nederland bevoegde families, waaronder de gemediatiseerde Van Rechteren-Limpurgs, een Huisorde bezaten of toekenden[3].

Eine Untersuchung des Niederländischen Hohen Adelsrates im Jahre 1886 ergab, dass keine der in den Niederlanden dazu befugten Familien, darunter auch die mediatisierten Von Rechteren-Limpurgs, einen Hausorden besaßen oder ihnen ein solcher zugeschrieben werden kann[3].

Orde van de Oude Adel in een moderne veilingcatalogus. Is dit de 19e-eeuwse oplichterij?

Orden des alten Adels in einem modernen Auktionskatalog. Ist dies ein Betrug aus dem 19. Jahrhundert?

Bronnen, noten en/of referenties Quellen, Notizen und/oder Hinweise

  1.  Erklärung des Auktionators Andreas Thies, vgl. die Quelle:  [1].
  2.  Gustav Adolph Ackermann, "Ordensbuch" Annaberg 1855
  3.  J.A. van Zelm van Eldik, "Moed en Deugd", Zutphen 2002